Work

Logo Designs

Blumige Projekte

Auftragsarbeit

Klient: Blumige Projekte

2019

Hoch Kultur

Auftragsarbeit

Klient: Verein Hoch Kultur

2018

Sälbergmacht

Auftragsarbeit

Klient: Lisa Bachofner / Sälbergmacht

2016

Kultur am Pass

Auftragsarbeit

Klient: Verein Kultur am Pass

2018

Clois 30 / 7078 Lenzerheide